Nowy harmonogram projektu XII 2020

W związku z pandemią Covid-19, która uniemożliwiła realizację zadań projektu związanych z mobilnością między Polską a Uzbekistanem, podjęte zostały działania modyfikacji zakresu i harmonogramu projektu. Zakres zmian został uzgodniony z NAWA. 28.11.2020 podpisano aneks do umowy. Przedłużono czas realizacji projektu o 1 rok tzn. do 30.09.2022.

Główne zmiany w projekcie obejmują:

– zmianę formy realizacji pierwszej wyprawy naukowej pracowników Politechniki Lubelskiej (PL) do Uzbekistanu na wyprawę wirtualną: skanowanie 3D obiektów realizowane będzie przez Partnerów w Uzbekistanie przy zdalnej pomocy pracowników PL i wypożyczonego skanera; dane skanowania zostaną przesłane do PL w celu ich dalszej obróbki;

– wprowadzenie dodatkowych zadań: przeprowadzenie zdalnego szkolenia z obsługi skanera, który będzie wykorzystywany przez Partnerów w ramach pierwszej wyprawy, organizację dodatkowej web-konferencji „Jedwabny szlak – dziedzictwo kultury Azji i Europy” z publikacją materiałów w czasopiśmie naukowym „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, przygotowanie i publikacje artykułów naukowych prezentujących rezultaty projektu w czasopismach indeksowanych i konferencjach międzynarodowych.

11.12.2020 odbyło się spotkanie uczestników projektu (koordynatorów ze strony PL i uczelni Partnerów) w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy zoom.us, na którym przedstawiono i przedyskutowano zmiany w projekcie.