Fragment dolnej części (dno) miski. | Fragment dontse (dno) chashi. | A fragment of the bottom part (bottom) of the bowl.

Ceramika glazurowana. Registan. XV wiek. Używana do jedzenia ciepłych i zimnych potraw.

Glazurovannaya keramika. Registan. XV vek. Ispol'zovalos' dlya upotrebleniye goryachiy i kholodnoy pishchi.

Glazed ceramics. Registan. XV century. Used to eat hot and cold dishes.